logo

te jednog dobavljača/proizvođača sa sjedištem u državi ne članici EU. Nakon ulaska Hrvatske u EU, za smjese tj. tvari sadržane u smjesama koje uvozimo od dobavljača sa sjedištem u EU, prestajemo biti uvoznik i postajemo distributer, čime nećemo imati obveza po REACH-u, osim što bi trebali osigurati da dobavljači od kojih uzimamo robu izvršavaju svoje obveze po REACH-u.

Dobavljač sa sjedištem u državi ne članici EU ovlastio je Jedinstvenog zastupnika na području EU, koji u njihovo ime izvršava sve obveze po pitanju REACH-a za proizvode koje izvoze u države članice EU te je obavio predregistraciju tvari koje podliježu registraciji po REACH-u . Za proizvodnju proizvoda koriste sirovine koje nabavljaju s teritorija EU te koje su kao takve i registrirane u EU. Obzirom na navedeno, ulaskom Hrvatske u EU uvoz navedenih proizvoda odnosno tvari sadržanih u istima, neće se smatrati uvozom s naše strane, već ponovnim uvozom, čime naša jedina obveza prema REACH-u postaje dokazivanje da su sve tvari uvezene u sklopu naših smjesa, a čija uvezena količina prelazi 1 tonu po godini, zaista podrijetlom iz EU te da su kao takve u EU i registrirane. Navedeno se neće moći dokazati samo STL-om na kojem je naveden registracijski broj sirovine, već dokumentacijom (fakture i sl.) iz koje će biti vidljivo podrijetlo sirovine koja je korištena za proizvodnju.

Za smjese (artikli naše trgovačke marke) koje se za nas proizvode u RH, tj. za tvari sadržane u istima, obveze po REACH-u leže na proizvođaču sa sjedištem u RH. Naša obveza po tom pitanju sastoji se u tome da osiguramo da isti izvršavaju svoje obveze. Isto vrijedi i za smjese tj. tvari sadržane u istima koje nabavljamo od domaćeg dobavljača i koristimo u poslovanju na način da ih upotrebljavamo za čišćenje/dezinficiranje površina naših prodajnih jedinica za u skladu s našim HACCP sustavom.
Uslijed gore navedenog naša tvrtka nije obveznik dostave podataka traženih mail-om u prilogu.

Od naših ostalih obveza po pitanju legislative kojom je određeno područje kemikalija, i dalje ostaje na snazi obveza izrade STL-ova na hrvatskom jeziku te upisa istih u registar HZT-a te izrade deklaracija i uputa sukladno važećoj legislativi. Svi STL-ovi moraju biti izrađeni u skladu s REACH om, pri čemu u točki 2.1. za smjese mora biti navedeno razvrstavanje i po CLP-u i po direktivi 1999/45EZ (67/548/EEZ), dok u točki 2.2. koja se odnosi na označavanje smjesa može biti navedeno samo razvrstavanje po direktivi 1999/45EZ (67/548/EEZ) do 2015 kad i smjese moraju biti označene po CLP-u. Obveza razvrstavanja po obje gore navedene direktive odnosi se i na točku 3. STL-ova u kojoj su navedene informacije o sastojcima sadržanima u smjesi.

Odgovor:

Što se tiče dostave podataka, sve je točno što ste naveli.
Što se tiče STL-a ima samo jedna korekcija. Naime u pododjeljku 2.2. za smjese možete navesti obilježavanje ili po CLP-u ili po DPD-u (1999/45/EZ). Dakle samo jedno. Ali do 2015. godine sve već mora biti po CLP-u. Dakle ne možete započeti s usklađivanjem nakon 2015. nego to morate obaviti do 1. 07. 2015. jer nakon tog datuma ništa više ne možete stavljati na tržište sa starim oznakama.