logo

evidencije prema uredbi REACH.
Molim vas da mi odgovorite da li je tablica s podacima o tvarima dana u prilogu ispunjena prema zahtjevu, te u kojem bi roku mogao dobiti brojeve registracije, odnosno predregistracije.

Odgovor:

Iz Vašeg se dopisa ne vidi odakle uvozite navedene tvari. Naime, dostaviti treba podatke samo za one tvari koje se uvoze iz zemalja koje nisu članice EU. Molimo podatak o podrijetlu tvari.
Usput rečeno, s obzirom da ćemo zbirne podatke morati slati u ECHA-u, onda bi nazivlje tvari trebalo biti na engleskom jeziku. Nadalje, potrebno je za sve tvari navesti razvrstavanje i prema CLP-u. Pri tome kod razvrstavanja po CLP-u treba navesti i GHS piktograme (GHS01 do GHS09, ovisno o tome koji piktogrami odgovaraju pojedinoj tvari).
Što se tiče brojeva registracije, njih Vam mogu, na Vaš zahtjev, dostaviti tvrtke od kojih nabavljate te tvari. Ako te tvari nisu registrirane, jer su iz zemalja izvan EU, onda ćete možda morati Vi obaviti registraciju kada uđemo u EU, a tada ćete tek dobiti registracijski broj.