logo

Dostavljam podatke za kemijske tvari potrošene u našoj tvrtci u 2012. godini i plan za 2013. godinu u količinama većim o d 1t/god., koje podliježu REACH uredbi. To su butan-2-ol u pasti, boje i natrijeva lužina 30 %. Podatke dostavljam kao daljnji korisnik.
Ostale kemijske tvari koje se kod nas koriste, troše se pojedinačno kao čiste tvari i njihov je zbroj manje od 1 t/godinu te ih po REACH uredbi ne treba prijavljivati. Jesam li u pravu?

Odgovor:

Prijavili ste se kao daljnji korisnik pa ne znamo odakle dolaze tvari za koje ste poslali tablice. Ukoliko su nabavljene u RH, onda za njih moraju poslati podatke tvrtke od koji ih nabavljate. Ukoliko su nabavljene iz EU onda njih registrira proizvođač ili uvoznik u EU. Tek ukoliko ste ih nabavili iz zemalja koje nisu u EU, onda za njih morate poslati podatke, ali u tom slučaju, kao uvoznik, a ne daljnji korisnik. Dobro je provjeriti je li prvi u lancu dobave (ako nabavljate tvari iz RH ili EU) poduzeo korake u smislu registracije ili barem predregistracije.