logo

Za potrebe jednog projekta, trebali bismo listu tvari kemikalija koje se tretiraju kao opasni otpad?
Na Vašim stranicama nisam uspio pronaći tu informaciju, možda negdje drugdje ?
Stvar mi je vrlo hitna pa bih Vas zamolio za hitan odgovor

Odgovor:

Nećete tako lako naći listu otpadnih kemikalija, jer svaka kemikalija na kraju svojeg životnog vijeka postane neka vrsta otpada. To se događa već u slučaju isteka roka valjanosti ili zbog promjene njezinih fizikalno kemijskih svojstava (raspad, onečišćenje itd.).
Kemikalije i tijekom uporabe postanu otpad i kao takve se onda zbrinjavaju. Mi smo preuzeli katalog otpada od EZ i njihovi brojevi su posve jednaki našima. To najčešće nisu definirane tvari nego smjese svakakvih kemikalija, npr. otpad na bazi halogeniranih otapala nastao odmašćivanjem metalnih predmeta.