logo

Da li proizvodi koje želimo uvesti spadaju u biocide?

Odgovor:

Biocidni pripravci jesu aktivne tvari i pripravci koji sadrže jed¬nu ili više aktivnih tvari, priređeni u obliku u kojem se isporučuju korisniku i čija je namjena uništiti, odvratiti, učiniti bezopasnim, spriječiti djelovanje, odnosno nadzirati bilo koji štetni organizam na kemijski ili biološki način
a) U Sigurnosno-tehničkom listu proizvoda u „Odjeljku 1, Pododjeljak 1.2. Odgovarajuće identificirane namjene tvari ili smjese i preporuka za nekorištenje“ navedena je namjena. Ako se ona poklapa se gore navedenom definicijom biocidnih pripravaka, onda je Vaš proizvod biocidni pripravak.
Uvidom u Pravilnik o dokumentaciji za ocjenu aktivne tvari u biocidnim pripravcima, dokumentaciji za ocjenu biocidnih pripravaka, postupcima ocjenjivanja biocidnih pripravaka, i njihove uporabe te o vrstama biocidnih pripravaka s njihovim opisima i jedinstvenim načelima za ocjenjivanje biocidnih pripravaka (NN 90/08), možete ustanoviti kojoj vrsti biocidnog pripravka pripada Vaš pripravak. O vrsti biocidnog pripravaka ovisi da li je aktivna tvar u tom pripravku dozvoljena ili nije.
a) Provjerom u Prilogu II: Popis aktivnih tvari koje su uključene u program revizije na razini Europske unije (NN 90/08) trebate ustanoviti da li je aktivna tvar(i) u programu revizije za određenu vrstu biocidnog pripravka. Naime, samo takove aktivne tvari, pa i one koje su već prošle program revizije (Pravilnik o popisu postojećih aktivnih tvari dopuštenih u biocidnim pripravcima (NN 90/08, 28/09, 31/11)) se smiju stavljati na tržište.