logo

 

Zakon o provedbi uredbe o biocidima (NN 39/2013)

Konsolidirana Uredba o biocidima od 528/2012 do 334/2014

Pravilnik o popisu postojećih aktivnih tvari dopuštenih u biocidnim pripravcima (NN 5/14)

Nadalje se neće objavljivati novi pravilnici s popisom aktivnih tvari, nego se moraju pratiti uredbe Europske komisije koje će to definirati.

 

Provedbene i delegirane uredbe:

Provedbena Uredba 354/2013

Provedbena Uredba 414/2013

Provedbena Uredba 564/2013

Delegirana Uredba 736/2013

Delegirana uredba 837/2013

Delegirana Uredba 88/2014

Delegirana Uredba 492/2014

Delegirana Uredba 1062/2014

 

Provedbene Uredbe kojima se definiraju novodopuštene aktivne tvari:

Provedbena uredba (EU) br. 945/2013 za odobrenje cipermetrina u biocidnim proizvodima vrste 8

Provedbena uredba (EU) br. 955/2013 za odobrenje propikonazola u biocidnim pripravcima vrste 9

Provedbena uredba (EU) br. 1032/2013  o odobrenju bromoctene kiseline u biocidnim pripravcima vrste 4

Provedbena uredba (EU) br. 1033/2013 оd 24. listopada 2013. o odobrenju bakrova sulfata pentahidrata u biocidnim pripravcima vrste 2

Provedbena uredba (EU) br. 1034/2013 o odobravanju aluminijevog fosfida koji oslobađa fosfin u biocidnim proizvodima vrste 20

Provedbena uredba (EU) br. 1035/2013 o odobrenju benzojeve kiseline u biocidnim pripravcima vrste 3 i 4

Provedbena uredba (EU) br. 1036/2013 o odobrenje etofenproksa u biocidnim pripravcima vrste 18

Provedbena uredba (EU) br. 1037/2013 o odobrenju IPBC-a u biocidnim proizvodima vrste 6

Provedbena uredba (EU) br. 1038/2013 o odobrenju tebukonazola u biocidnim pripravcima vrste 7 i 10

Provedbena uredba (EU) br. 1039/2013 o odobrenju nonanske kiseline u biocidnim proizvodima vrste 2

Provedbena uredba (EU) br. 89/2014 o odobrenju bis(N-cikloheksil-diazenij-dioksi)-bakra (Cu-HDO) u biocidnim proizvodima vrste 8

Provedbena uredba (EU) br. 90/2014 o odobrenju dekanske kiseline u biocidnim proizvodima vrste 4, 18 i 19

Provedbena uredba (EU) br. 91/2014 o odobrenju S-metoprena u biocidnim pripravcima vrste 18

Provedbena uredba (EU) br. 92/2014 o odobrenju zineba u biocidnim proizvodima vrste 21

Provedbena uredba (EU) br. 93/2014  o odobrenju oktanske kiseline u biocidnim proizvodima vrste 4 i 18

Provedbena uredba (EU) br. 94/2014 o odobrenju joda, uključujući polivinilpirolidon jod, u biocidnim proizvodima vrste 1, 3, 4 i 22

Provedbena uredba (EU) br. 405/2014 o odobrenju laurinske kiseline u biocidnim proizvodima vrste 19

Provedbena uredba (EU) br. 406/2014 o odobrenju etil butilacetilaminopropionata u biocidnim proizvodima vrste 19

Provedbena uredba (EU) br. 407/2014 o odobrenju transflutrina u biocidnim proizvodima vrste 18

Provedbena uredba (EU) br. 408/2014 o odobrenju sintetskog amorfnog silicijevog dioksida u biocidnim proizvodima vrste 18

Provedbena uredba (EU) br. 437/2014 o odobrenju 4,5-diklor-2-oktil-2H-izotiazol-3-ona u biocidnim proizvodima vrste 21

Provedbena uredba (EU) br. 438/2014 o odobrenju ciprokonazola u biocidnim proizvodima vrste 8

Provedbena uredba (EU) br.1090/2014 o odobrenju permetrina u biocidnim proizvodima vrste 8 i 18

Provedbena uredba (EU) br.1091/2014 o odobrenju tralopirila u biocidnim proizvodima vrste 21

 

 

Piktogrami opasnosti