logo

Sigurnosno-tehnički list (STL) općenito je dobro prihvaćen i učinkovit način dostavljanja informacija o kemijskim tvarima i smjesama naručiocima tih tvari. Načinjen je kao integrirani dio sustava Uredbe (EZ-a) br. 1907/2006 (REACH). Osnovni zahtjevi REACH-a za STL uzimaju u obzir GHS (globalni harmonizirani sustav) i njegovu implementaciju u europsko zakonodavstvo preko Uredbe (EZ-a) br. 1272/2008 (CLP) te izmjenom i nadopunom Priloga II Uredbe REACH – Uredba (EU) br. 453/2010.

STL osigurava mehanizam prijenosa odgovarajućih sigurnosnih podataka o opasnim tvarima i smjesama za koje vrijedi:
- tvari (a od 1. lipnja 2015. i smjese) koje se prema CLP-u razvrstavaju kao opasne
- smjese koje se prema DPD (direktiva o opasnim smjesama) razvrstavaju kao opasne (do 1. lipnja 2015.);
- tvari koje su postojane, bioakumulativne i toksične (PBT) ili vrlo postojane i vrlo bioakumulativne (vPvB) prema kriteriju danom u Prilogu XIII Uredbe REACH;
- tvari koje se prema članku 59(1) Uredbe REACH ili zbog bilo kojeg drugog razloga nalaze na listi kandidata za eventualnu autorizaciju.

STL osigurava iscrpne podatke o tvari ili smjesi koja se koristi na radnom mjestu. On osigurava i poslodavcima i radnicima uvid u podatke o kemijskoj opasnosti, uključujući i opasnost za okoliš, kao i mjere predostrožnosti. Ako je u STL uključen  scenarij izloženosti onda on daje specifične podatke za svaku pojedinu uporabu. Podaci iz STL-a omogućuju poslodavcu osmišljavanje aktivne zaštite radnika, zajedno s treninzima koji su karakteristični za svako pojedino radno mjesto, te da razmotri sve potrebne mjere za zaštitu okoliša.

Osim toga STL sadrži podatke i za ostale sudionike u lancu opskrbe. Tako, određene informacije mogu biti upućene onima koji su vezani uz prijevoz opasnih kemikalija, uz promptni odgovor u slučaju nesreće (uključujući i centre za kontrolu otrovanja), uz profesionalnu uporabu pesticida i uz krajnje korisnike.

Sigurnosno-tehnički list (STL) je dokument s predefiniranim formatom danom u Prilogu II. Uredbe REACH. Informacije u sigurnosno-tehničkom listu moraju biti jasne i koncizne. Sigurnosno-tehnički list izrađuje stručna osoba, koja mora uzeti u obzir specifične potrebe i znanja korisnika u mjeri u kojoj su ona poznata. Dobavljači tvari i smjesa osigurat će stručnim osobama potrebno osposobljavanje, uključujući tečajeve ponavljanja.

Uredba REACH kaže da bi odgovorna osoba za izradu STL-a morala proći odgovarajuću edukaciju, uz povremenu obnovu znanja, a posebice kada dođe do promjena u propisima koji reguliraju izradu STL-a. Razumljivo je da rijetko jedna osoba posjeduje znanje iz svih polja koje pokriva STL. Zato je neophodno da odgovorna osoba potraži pomoć drugih kompetentnih institucija. Odgovorna osoba mora osigurati dosljednost  STL-a, a posebice ako djeluje kao koordinator skupine ljudi.

Proizvođač, uvoznik ili daljnji korisnik, odnosno pravna ili fizička osoba koja neku kemikaliju stavlja na tržište, sukladno Zakonu o kemikalijama šalje u Službu za toksikologiju HZJZ ispravno ispunjeni STL.

Nakon pregleda, Služba za toksikologiju preuzima STL koji je ispravan ili ima male pogreške o kojima obavješćuje pošiljatelja dokumenta. Ispravan STL ulazi u registar kemikalija i podaci iz njega su na raspolaganju potencijalnim korisnicima.

Ako STL nije ispravno izrađen stručnjaci Službe daju prijedloge kako ispraviti netočne navode i vraćaju STL pošiljatelju na popravak. Ako pošiljatelj prihvati njihove prijedloge, STL se zaprima u registar, a u suprotnom se odbija prihvaćanje STL-a o čemu se izvješćuju Ministarstvo zdravlja i nadležna sanitarna inspekcija.

Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping (HZTA), odnosno Služba za toksikologiju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) kao pravni slijednik toksikoloških službi HZTA, od 2006. godine prikuplja Sigurnosno-tehničke listove (STL) kemikalija koje se proizvode u Republici Hrvatskoj ili se uvoze, odnosno unose u RH. Za tu svrhu načinjen je registar STL-ova. Isto tako u registar se još od 2004. godine prikupljaju i deklaracije i upute za sigurno postupanje s kemikalijama. Prije unosa u registar ti dokumenti su prekontrolirani od strane djelatnika Službe za toksikologiju HZJZ. Sve to ja načinjeno u svrhu lakšeg pronalaženja podataka o opasnim svojstvima kemikalija, sprječavanja rizika od njihovog štetnog djelovanja te postupanja u slučaju neželjenih događaja.

Registar je javan i može se na njega pristupiti ovdje.

Piktogrami opasnosti