logo

OZNAKE UPOZORENJA (H) PREMA CLP UREDBI
H200    Nestabilni eksplozivi.
H201    Eksplozivno; opasnost od eksplozije ogromnih razmjera.
H202    Eksplozivno; velika opasnost od rasprskavanja.
H203    Eksplozivno; opasnost od vatre, udarnog vala ili rasprskavanja.
H204    Opasnost od vatre ili rasprskavanja.
H205    U vatri može izazvati eksploziju ogromnih razmjera.
H220    Vrlo lako zapaljivi plin.
H221    Zapaljivi plin.
H222    Vrlo lako zapaljivi aerosol.
H223    Zapaljivi aerosol.
H224    Vrlo lako zapaljiva tekućina i para.
H225    Lako zapaljiva tekućina i para.
H226    Zapaljiva tekućina i para.
H228    Zapaljiva krutina.
H229    Spremnik pod tlakom: može se rasprsnuti ako se grije.
H230    Može eksplozivno reagirati i bez prisustva zraka.
H231    Može eksplozivno reagirati i bez prisustva zraka na povišenom tlaku i/ili temperaturi.
H240    Zagrijavanje može uzrokovati eksploziju.
H241    Zagrijavanje može uzrokovati požar ili eksploziju.
H242    Zagrijavanje može uzrokovati požar.
H250    Samozapaljivo u dodiru sa zrakom.
H251    Samozagrijavanje; može se zapaliti.
H252    Samozagrijavanje u velikim količinama; može se zapaliti.
H260    U dodiru s vodom oslobađa zapaljive plinove koji se mogu spontano zapaliti.
H261    U dodiru s vodom oslobađa zapaljive plinove.
H270    Može uzrokovati ili pojačati požar; oksidans.
H271    Može uzrokovati požar ili eksploziju; jaki oksidans.
H272    Može pojačati požar; oksidans.
H280    Sadrži stlačeni plin; zagrijavanje može uzrokovati eksploziju.
H281    Sadrži pothlađeni, ukapljeni plin; može uzrokovati kriogene opekline ili ozljede.
H290    Može nagrizati metale.
H300    Smrtonosno ako se proguta.
H300+H310    Smrtonosno ako se proguta ili u dodiru s kožom.
H300+H330    Smrtonosno ako se proguta ili ako se udiše.
H300+H310+H330    Smrtonosno ako se proguta, u dodiru s kožom ili ako se udiše.
H301    Otrovno ako se proguta.
H301+H311    Otrovno ako se proguta ili u dodiru s kožom.
H301+H331    Otrovno ako se proguta ili ako se udiše.
H301+H311+H331    Otrovno ako se proguta, u dodiru s kožom ili ako se udiše.
H302    Štetno ako se proguta.
H302+H312    Štetno ako se proguta ili u dodiru s kožom.
H302+H332    Štetno ako se proguta ili ako se udiše.
H302+H312+H332    Štetno ako se proguta, u dodiru s kožom ili ako se udiše.
H304    Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav.
H310    Smrtonosno u dodiru s kožom.
H310+H330    Smrtonosno u dodiru s kožom ili ako se udiše.
H311    Otrovno u dodiru s kožom.
H311+H331    Otrovno u dodiru s kožom ili ako se udiše.
H312    Štetno u dodiru s kožom.
H312+H332    Štetno u dodiru s kožom ili ako se udiše.
H314    Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.
H315    Nadražuje kožu.
H317    Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H318    Uzrokuje teške ozljede oka.
H319    Uzrokuje jako nadraživanje oka.
H330    Smrtonosno ako se udiše.
H331    Otrovno ako se udiše.
H332    Štetno ako se udiše.
H334    Ako se udiše može izazvati simptome alergije ili astme ili poteškoće s disanjem.
H335    Može nadražiti dišni sustav.
H336    Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu.
H340    Može izazvati genetska oštećenja <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.
H341    Sumnja na moguća genetska oštećenja <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.
H350    Može uzrokovati rak <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.
H351    Sumnja na moguće uzrokovanje raka <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.
H360    Može štetno djelovati na plodnost ili naškoditi nerođenom djetetu <navesti konkretan učinak ako je poznat > <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.
H361    Sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost ili mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete <navesti konkretan učinak ako je poznat > <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.
H362    Može štetno djelovati na djecu koja se hrane majčinim mlijekom.
H370    Uzrokuje oštećenje organa <ili navesti sve organe na koje djeluje ako je poznato> <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.
H371    Može uzrokovati oštećenje organa <ili navesti sve organe na koje djeluje ako je poznato> <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.
H372    Uzrokuje oštećenje organa <ili navesti sve organe na koje djeluje ako je poznato> tijekom produljene ili ponavljane izloženosti <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.
H373    Može uzrokovati oštećenje organa <ili navesti sve organe na koje djeluje ako je poznato> tijekom produljene ili ponavljane izloženosti <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.
H400    Vrlo otrovno za vodeni okoliš.
H410    Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
H411    Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
H412    Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
H413    Može uzrokovati dugotrajne štetne učinke na vodeni okoliš.
H420    Štetno za zdravlje ljudi i okoliš zbog uništavanja ozona u višoj atmosferi.

ŠIFRE OZNAKA UPOZORENJA – PREMA CLP UREDBI
H350i    Može uzrokovati rak ako se udiše.
H360F   Može štetno djelovati na plodnost.
H360D  Može naškoditi nerođenom djetetu.
H361f   Sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost.
H361d  Sumnja na mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete.
H360FD   Može štetno djelovati na plodnost. Može naškoditi nerođenom djetetu.
H361fd    Sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost. Sumnja na mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete.
H360Fd   Može štetno djelovati na plodnost. Sumnja na mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete.
H360Df   Može naškoditi nerođenom djetetu. Sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost.

DODATNE OZNAKE UPOZORENJA PREMA CLP UREDBI
EUH 001    Eksplozivno u suhom stanju.
EUH 014    Burno reagira s vodom.
EUH 018    Pri uporabi može nastati zapaljiva/eksplozivna smjesa para-zrak.
EUH 019    Može stvarati eksplozivne perokside.
EUH 044    Opasnost od eksplozije ako se zagrijava u zatvorenom prostoru.
EUH 029    U dodiru s vodom oslobađa otrovni plin.
EUH 031    U dodiru s kiselinama oslobađa otrovni plin.
EUH 032    U dodiru s kiselinama oslobađa vrlo otrovni plin.
EUH 066    Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože.
EUH 070    Otrovno u dodiru s očima.
EUH 071    Nagrizajuće za dišni sustav.

DOPUNSKI ELEMENTI OZNAČAVANJA PREMA CLP UREDBI
EUH 201/201.A  Sadrži olovo. Ne smije se koristiti na površinama koje mogu žvakati ili sisati  djeca. Upozorenje! Sadrži olovo.
EUH 202     Cianoakrilat. Opasnost. Trenutno lijepi kožu i oči. Čuvati izvan dohvata djece.
EUH 203    Sadrži krom (VI). Može izazvati alergijsku reakciju.
EUH 204    Sadrži izocianate. Može izazvati alergijsku reakciju.
EUH 205    Sadrži epoksidne sastojke. Može izazvati alergijsku reakciju.
EUH 206    Upozorenje! Ne koristiti s drugim proizvodima. Mogu se osloboditi opasni plinovi (klor).
EUH 207    Upozorenje! Sadrži kadmij. Tijekom uporabe stvara se opasni dim. Vidi podatke dostavljene od proizvođača. Postupati prema uputama o mjerama sigurnosti.
EUH 208    Sadrži <naziv tvari koja dovodi do preosjetljivosti>. Može izazvati alergijsku reakciju.
EUH 209/209.A  Pri uporabi može postati lako zapaljivo. Pri uporabi može postati zapaljivo.
EUH 210    Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev.
EUH 401    Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

OZNAKE OBAVIJESTI (P) PREMA CLP UREDBI

Oznake obavijesti – opće
P101    Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu.
P102    Čuvati izvan dohvata djece.
P103    Prije uporabe pročitati naljepnicu.

Oznake obavijesti – sprječavanje
P201    Prije uporabe pribaviti posebne upute.
P202    Ne rukovati prije upoznavanja i razumijevanja sigurnosnih mjera predostrožnosti.
P210    Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti.
P211    Ne prskati u otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja.
P220    Čuvati/skladištiti odvojeno od odjeće/.../zapaljivih materijala.
P221    Poduzeti sve mjere opreza za sprječavanje miješanja sa zapaljivim...
P222    Spriječiti dodir sa zrakom.
P223    Spriječiti dodir s vodom.
P230    Čuvati navlaženo s...
P231    Rukovati u inertnom plinu.
P232    Zaštititi od vlage.
P233    Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.
P234    Čuvati samo u originalnom spremniku.
P235    Održavati hladnim.
P240    Uzemljiti/učvrstiti spremnik i opremu za prihvat kemikalije.
P241    Rabiti električnu/ventilacijsku/rasvjetnu/.../ opremu koja neće izazvati eksploziju.
P242    Rabiti samo neiskreći alat.
P243    Poduzeti mjere protiv pojave statičkog elektriciteta.
P244    Spriječiti dodir ventila i spojnica s uljem i masti.
P250    Ne izlagati mrvljenju/udarcima/.../trenju.
P251    Ne bušiti niti paliti, čak niti nakon uporabe.
P260    Ne udisati prašinu/dim/plin/maglu/pare/aerosol.
P261    Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola.
P262    Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom.
P263    Izbjegavati dodir tijekom trudnoće/dojenja.
P264    Nakon uporabe temeljito oprati...
P270    Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti.
P271    Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru.
P272    Zagađena radna odjeća ne smije se iznositi izvan radnog prostora.
P273    Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280    Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P282    Nositi zaštitne rukavice za hladnoću/zaštitu za lice/zaštitu za oči.
P283    Nositi otpornu na vatru/nezapaljivu odjeću.
P284    [U slučaju nedovoljne ventilacije] nositi sredstva za zaštitu dišnog sustava.
P231+P232    Rukovati u inertnom plinu. Zaštititi od vlage.
P235+P410    Održavati hladnim. Zaštititi od sunčevog svjetla.

Oznake obavijesti – postupanje
P301    AKO SE PROGUTA:
P302    U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM:
P303    U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom):
P304    AKO SE UDIŠE:
P305    U SLUČAJU DODIRA S OČIMA:
P306    U SLUČAJU DODIRA S ODJEĆOM:
P308    U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost:
P310    Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/...
P311    Nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/...
P312    U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/...
P313    Zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P314    U slučaju zdravstvenih tegoba zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P315    Hitno zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P320    Hitno je potrebna posebna liječnička obrada (vidi... na ovoj naljepnici).
P321    Potrebna je posebna liječnička obrada (vidi... na ovoj naljepnici).
P330    Isprati usta.
P331    NE izazivati povraćanje.
P332    U slučaju nadražaja kože:
P333    U slučaju nadražaja ili osipa na koži:
P334    Uroniti u hladnu vodu/omotati vlažnim zavojem.
P335    Izmesti zaostale čestice s kože.
P336    Zamrznute dijelove odmrznuti mlakom vodom. Ne trljati oštećeno mjesto.
P337    Ako nadražaj oka ne prestaje:
P338    Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
P340    Premjestiti osobu na svježi zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje.
P342    Pri otežanom disanju:
P351    Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta.
P352    Oprati velikom količinom vode/...
P353    Isprati kožu vodom/tuširanjem.
P360    Odmah isprati zagađenu odjeću i kožu velikom količinom vode prije uklanjanja odjeće.
P361    Odmah skinuti svu zagađenu odjeću.
P362    Skinuti zagađenu odjeću.
P363    Oprati zagađenu odjeću prije ponovne uporabe.
P364   I oprati je prije ponovne uporabe.
P370    U slučaju požara:
P371    U slučaju velikog požara i velikih količina:
P372    Opasnost od eksplozije u slučaju požara.
P373    NE gasiti vatru kada plamen može zahvatiti eksplozive.
P374    Gasiti vatru uz odgovarajući oprez s primjerene udaljenosti.
P375    Gasiti s veće udaljenosti zbog opasnosti od eksplozije.
P376    Ako je sigurno, zaustaviti istjecanje.
P377    Požar zbog istjecanja plina: ne gasiti ako nije moguće sa sigurnošću zaustaviti istjecanje.
P378    Za gašenje rabiti...
P380    Evakuirati područje.
P381    Ukloniti sve izvore paljenja ukoliko je to moguće sigurno učiniti.
P390    Apsorbirati proliveno kako bi se spriječila materijalna šteta.
P391    Sakupiti proliveno/rasuto.
P301+P310    AKO SE PROGUTA: odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/...
P301+P312    AKO SE PROGUTA: u slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/...
P301+P330+P331    AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje.
P302+P334    SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: uroniti u hladnu vodu/omotati vlažnim zavojem.
P302+P352    U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom vode/...
P303+P361+P353    U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom/tuširanjem.
P304+P340    AKO SE UDIŠE: premjestiti osobu na svježi zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje.
P305+P351+P338    U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
P306+P360    U SLUČAJU DODIRA S ODJEĆOM: odmah isprati zagađenu odjeću i kožu velikom količinom vode prije uklanjanja odjeće.
P308+P311    U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/...
P308+P313    U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P332+P313    U slučaju nadražaja kože: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P333+P313    U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P335+P334    Izmesti zaostale čestice s kože. Uroniti u hladnu vodu/omotati vlažnim zavojem.
P337+P313    Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P342+P311    Pri otežanom disanju: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/...
P361+P364     Odmah skinuti svu zagađenu odjeću i oprati je prije ponovne uporabe.
P362+P364     Skinuti zagađenu odjeću i oprati je prije ponovne uporabe.
P370+P376    U slučaju požara: ako je sigurno, zaustaviti istjecanje.
P370+P378    U slučaju požara: za gašenje rabiti...
P370+P380    U slučaju požara: evakuirati područje.
P370+P380+P375    U slučaju požara: evakuirati područje. Gasiti s veće udaljenosti zbog opasnosti od eksplozije.
P371+P380+P375    U slučaju velikog požara i velikih količina: evakuirati područje. Gasiti s veće udaljenosti zbog opasnosti od eksplozije.

Oznake obavijesti – skladištenje
P401    Skladištiti ...
P402    Skladištiti na suhom mjestu.
P403    Skladištiti na dobro prozračenom mjestu.
P404    Skladištiti u zatvorenom spremniku.
P405    Skladištiti pod ključem.
P406    Skladištiti u spremniku otpornom na nagrizanje/... spremniku s otpornom unutarnjom oblogom.
P407    Osigurati razmak između polica/paleta.
P410    Zaštititi od sunčevog svjetla.
P411    Skladištiti na temperaturi koja ne prelazi ...°C/...°F.
P412    Ne izlagati temperaturi višoj od 50 °C/122 °F.
P413    Skladištiti količine veće od ... kg/ ... lbs na temperaturi koja ne prelazi ... °C/... °F.
P420    Skladištiti odvojeno od drugih materijala.
P422    Skladištiti uz ove uvjete: ...
P402+P404    Skladištiti na suhom mjestu. Skladištiti u zatvorenom spremniku.
P403+P233    Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.
P403+P235    Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Održavati hladnim.
P410+P403    Zaštititi od sunčevog svjetla. Skladištiti na dobro prozračenom mjestu.
P410+P412    Zaštititi od sunčevog svjetla. Ne izlagati temperaturi višoj od 50 °C/122 °F.
P411+P235    Skladištiti na temperaturi koja ne prelazi ... °C/... °F. Održavati hladnim.

Oznake obavijesti – odlaganje
P501    Odložiti sadržaj/spremnik u/na ...
P502    Pogledajte proizvođača/dobavljača zatražiti podatke o recikliranju/preradi.

OZNAKE OBAVIJESTI KOJE SE NALAZE U GHS-u A JOŠ IH NEMA U CLP-u NA DAN 14. 01. 2014.

P336+ P315     Zamrznute dijelove odmrznuti mlakom vodom. Ne trljati oštećeno mjesto.  Hitno zatražiti savjet/pomoć liječnika.

P302+ P335+ P334     U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: izmesti zaostale čestice s kože. Uroniti u hladnu vodu/omotati vlažnim zavojem.

OZNAKE UPOZORENJA (R) PREMA DSD DIREKTIVI
R1 Eksplozivno u suhom stanju
R2 Udarac, trenje, vatra ili drugi izvori zapaljenja mogu uzrokovati eksploziju
R3 Udarac, trenje, vatra ili drugi izvori zapaljenja mogu vrlo lako uzrokovati eksploziju
R4 Gradi vrlo osjetljive eksplozivne spojeve s metalima
R5 Zagrijavanje može uzrokovati eksploziju
R6 Eksplozivno u dodiru ili bez dodira sa zrakom
R7 Može uzrokovati požar
R8 U dodiru sa zapaljivim materijalom može uzrokovati požar
R9 Eksplozivno u smjesi sa zapaljivim materijalom
R10 Zapaljivo
R11 Lako zapaljivo
R12 Vrlo lako zapaljivo
R14 Burno reagira s vodom
R15 U dodiru s vodom oslobađa vrlo lako zapaljive plinove
R16 Eksplozivno u smjesi s oksidirajućim kemikalijama
R17 Samozapaljivo u dodiru sa zrakom
R18 Pri uporabi može nastati eksplozivna ili zapaljiva smjesa para-zrak
R19 Mogu nastati eksplozivni peroksidi
R20 Štetno ako se udiše
R21 Štetno u dodiru s kožom
R22 Štetno ako se proguta
R23 Otrovno ako se udiše
R24 Otrovno u dodiru s kožom
R25 Otrovno ako se proguta
R26 Vrlo otrovno ako se udiše
R27 Vrlo otrovno u dodiru s kožom
R28 Vrlo otrovno ako se proguta
R29 U dodiru s vodom oslobađa opasno tvarni plin
R30 Pri uporabi može postati lako zapaljivo
R31 U dodiru s kiselinama oslobađa otrovni plin
R32 U dodiru s kiselinama oslobađa vrlo otrovni plin
R33 Opasnost od učinka nakupljanja
R34 Izaziva opekotine
R35 Izaziva teške opekotine
R36 Nadražuje oči
R37 Nadražuje dišni sustav
R38 Nadražuje kožu
R39 Opasnost od vrlo teških neprolaznih oštećenja
R40 Ograničena saznanja o kancerogenim učincima
R41 Opasnost od teških ozljeda očiju
R42 Udisanje može izazvati preosjetljivost
R43 U dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost
R44 Opasnost od eksplozije ako se grije u zatvorenom prostoru
R45 Može izazvati rak
R46 Može izazvati nasljedna genetska oštećenja
R48 Opasnost od teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju
R49 Može izazvati rak ako se udiše
R50 Vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi
R51 Otrovno za organizme koji žive u vodi
R52 Štetno za organizme koji žive u vodi
R53 Može dugotrajno štetno djelovati u vodi
R54 Otrovno za biljke
R55 Otrovno za životinje
R56 Otrovno za organizme u tlu
R57 Otrovno za pčele
R58 Može dugotrajno štetno djelovati na okoliš
R59 Opasno za ozonski sloj
R60 Može smanjiti plodnost
R61 Može štetno djelovati na plod
R62 Moguća opasnost smanjenja plodnosti
R63 Moguća opasnost štetnog djelovanja na plod
R64 Može štetno djelovati na dojenčad preko mlijeka
R65 Štetno: može izazvati oštećenje pluća ako se proguta
R66 Učestalo izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože
R67 Pare mogu izazvati pospanost ili vrtoglavicu
R68 Moguća opasnost od neprolaznih učinaka
R 14/15 Burno reagira s vodom i razvijaju se vrlo lako zapaljivi plinovi
R 15/29 U dodiru s vodom razvijaju se otrovni vrlo lako zapaljivi plinovi
R 20/21 Štetno ako se udiše i u dodiru s kožom
R 20/22 Štetno ako se udiše i ako se proguta
R 20/21/22 Štetno ako se udiše, u dodiru s kožom i ako se proguta
R 21/22 Štetno u dodiru s kožom i ako se proguta
R 23/24 Otrovno ako se udiše i u dodiru s kožom
R 23/25 Otrovno ako se udiše i ako se proguta
R 23/24/25 Otrovno ako se udiše, u dodiru s kožom i ako se proguta
R 24/25 Otrovno u dodiru s kožom i ako se proguta
R 26/27 Vrlo otrovno ako se udiše i u dodiru s kožom
R 26/28 Vrlo otrovno ako se udiše i ako se proguta
R 26/27/28 Vrlo otrovno ako se udiše, u dodiru s kožom i ako se proguta
R 27/28 Vrlo otrovno u dodiru s kožom i ako se proguta
R 36/37 Nadražuje oči i dišni sustav
R 36/38 Nadražuje oči i kožu
R 36/37/38 Nadražuje oči, dišni sustav i kožu
R 37/38 Nadražuje dišni sustav i kožu
R 39/23 Otrovno: ako se udiše opasnost od vrlo teških neprolaznih oštećenja
R 39/24 Otrovno: u dodiru s kožom opasnost od vrlo teških neprolaznih oštećenja
R 39/25 Otrovno: ako se proguta opasnost od vrlo teških neprolaznih oštećenja
R 39/23/24 Otrovno: udisanjem i u dodiru s kožom opasnost od vrlo teških neprolaznih oštećenja
R 39/23/25 Otrovno: udisanjem i ako se proguta opasnost od vrlo teških neprolaznih oštećenja
R 39/24/25 Otrovno: u dodiru s kožom i ako se proguta opasnost od vrlo teških neprolaznih oštećenja
R 39/23/24/25 Otrovno: udisanjem, u dodiru s kožom i ako se proguta opasnost od vrlo teških neprolaznih oštećenja
R 39/26 Vrlo otrovno: udisanjem opasnost od vrlo teških neprolaznih oštećenja
R 39/27 Vrlo otrovno: u dodiru s kožom opasnost od vrlo teških neprolaznih oštećenja
R 39/28 Vrlo otrovno: ako se proguta opasnost od vrlo teških neprolaznih oštećenja
R 39/26/27 Vrlo otrovno: udisanjem i u dodiru s kožom opasnost od vrlo teških neprolaznih oštećenja
R 39/26/28 Vrlo otrovno: udisanjem i ako se proguta opasnost od vrlo teških neprolaznih oštećenja
R 39/27/28 Vrlo otrovno: u dodiru s kožom i ako se proguta opasnost od vrlo teških neprolaznih oštećenja
R 39/26/27/28 Vrlo otrovno: udisanjem, u dodiru s kožom i ako se proguta opasnost od vrlo teških neprolaznih oštećenja
R 68/20 Štetno: udisanjem moguća opasnost neprolaznih oštećenja
R 68/21 Štetno: u dodiru s kožom moguća opasnost neprolaznih oštećenja
R 68/22 Štetno: ako se proguta moguća opasnost neprolaznih oštećenja
R 68/20/21 Štetno: udisanjem i u dodiru s kožom moguća opasnost neprolaznih oštećenja
R 68/20/22 Štetno: udisanjem i ako se proguta moguća opasnost neprolaznih oštećenja
R 68/21/22 Štetno: u dodiru s kožom i ako se proguta moguća opasnost neprolaznih oštećenja
R 68/20/21/22 Štetno: udisanjem, u dodiru s kožom i ako se proguta moguća opasnost neprolaznih oštećenja
R 42/43 Može izazvati preosjetljivost udisanjem i u dodiru s kožom
R 48/20 Štetno: opasnost teškog oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem
R 48/21 Štetno: opasnost teškog oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju putem kože
R 48/22 Štetno: opasnost teškog oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju gutanjem
R 48/20/21 Štetno: opasnost teškog oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem i putem kože
R 48/20/22 Štetno: opasnost teškog oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem i gutanjem
R 48/21/22 Štetno: opasnost teškog oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju putem kože i gutanjem
R 48/20/21/22 Štetno: opasnost teškog oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem, putem kože i gutanjem
R 48/23 Otrovno: opasnost teškog oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem
R 48/24 Otrovno: opasnost teškog oštećenja pri duljem izlaganju putem kože
R 48/25 Otrovno: opasnost teškog oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju gutanjem
R 48/23/24 Otrovno: opasnost teškog oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem i putem kože
R 48/23/25 Otrovno: opasnost teškog oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem i gutanjem
R 48/24/25 Otrovno: opasnost teškog oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju putem kože i gutanjem
R 48/23/24/25 Otrovno: opasnost teškog oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem, putem kože i gutanjem
R 50/53 Vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi
R 51/53 Otrovno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi
R 52/53 Štetno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi

OZNAKE OBAVIJESTI (S) PREMA DSD DIREKTIVI
S1 Čuvati pod ključem
S2 Čuvati izvan dohvata djece
S3 Čuvati na hladnom mjestu
S4 Čuvati izvan naseljenih mjesta
S5 Čuvati uz ove uvjete... (tekućinu propisuje proizvođač)
S6 Čuvati uz ove uvjete... (inertni plin propisuje proizvođač)
S7 Čuvati u dobro zatvorenim spremnicima
S8 Čuvati spremnike na suhom
S9 Čuvati spremnike na dobro provjetrenom mjestu
S12 Spremnik ne smije biti hermetički zatvoren
S13 Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane
S14 Čuvati odvojeno od... (inkompatibilni materijal navodi proizvođač)
S15 Čuvati od topline
S16 Čuvati odvojeno od izvora paljenja - zabranjeno pušenje
S17 Čuvati odvojeno od zapaljivog materijala
S18 Pažljivo rukovati i pažljivo otvarati spremnike
S20 Pri rukovanju ne jesti i ne piti
S21 Pri rukovanju ne pušiti
S22 Ne udisati prašinu
S23 Ne udisati plin/dim/pare/aerosol (proizvođač navodi oblik zagađivala)
S24 Spriječiti dodir s kožom
S25 Spriječiti dodir s očima
S26 Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika
S27 Odmah skinuti svu zagađenu odjeću
S28 Nakon dodira s kožom odmah isprati s dovoljno... (sredstvo propisuje proizvođač)
S29 Ne izlijevati u kanalizaciju
S30 Ni u kojem slučaju proizvodu ne dodavati vodu
S33 Poduzeti mjere protiv pojave statičkog elektriciteta
S35 Ostaci kemikalije i spremnici moraju biti odloženi na siguran način
S36 Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću
S37 Nositi zaštitne rukavice
S38 U slučaju nedovoljne ventilacije nositi odgovarajuća zaštitna sredstva za dišni sustav
S39 Nositi zaštitna sredstva za oči/lice
S40 Pod i sve druge onečišćene predmete očistiti... (sredstvo za čišćenje propisuje proizvođač)
S41 U slučaju požara i/ili eksplozije ne udisati dim
S42 Za vrijeme fumigacije/prskanja nositi odgovarajuća zaštitna sredstva za dišni sustav (proizvođač specificira način primjene kemikalije)
S43 Za gašenje požara koristiti... (navesti točan tip aparata za gašenje. Ako gašenje vodom povećava opasnost dodati »ne gasiti vodom«)
S45 U slučaju nesreće ili zdravstvenih tegoba hitno zatražiti savjet liječnika (ako je moguće pokazati naljepnicu)
S46 Ako se proguta hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili spremnik
S47 Ne skladištiti na temperaturi višoj od...°C (propisuje proizvođač)
S48 Čuvati navlaženo s... (odgovarajući materijal propisuje proizvođač)
S49 Čuvati samo u originalnom spremniku
S50 Ne miješati s... (propisuje proizvođač)
S51 Koristiti samo u dobro prozračenim prostorima
S52 Ne koristiti na velikim površinama u zatvorenom prostoru
S53 Spriječiti izloženost - prije uporabe tražiti posebne upute
S56 Kemikalije i spremnici moraju biti odloženi na posebna odlagališta opasnog otpada
S57 Koristiti odgovarajuće spremnike kako bi se spriječilo zagađivanje okoliša
S59 Od proizvođača/dobavljača zatražiti podatke o recikliranju/preradi
S60 Ostaci kemikalije i spremnik moraju se odložiti kao opasan otpad
S61 Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Pridržavati se posebnih uputa/Sigurnosno-tehničkog lista
S62 Ako se proguta ne izazivati povraćanje, hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili ovaj spremnik
S63 U slučaju nesreće udisanjem: iznijeti unesrećenog na svjež zrak i omogućiti mu odmor.
S64 Ako se proguta, isprati usta vodom (samo ako je osoba pri svijesti)
S 1/2 Čuvati pod ključem i izvan dohvata djece
S 3/7 Čuvati u dobro zatvorenim spremnicima na hladnom mjestu
S 3/9/14 Čuvati na hladnom i dobro prozračenom mjestu odvojeno od... (inkompatibilne kemikalije navodi proizvođač)
S 3/9/14/49 Čuvati samo u originalnom spremniku na hladnom i dobro prozračenom mjestu odvojeno od... (inkompatibilne kemikalije navodi proizvođač)
S 3/9/49 Čuvati samo u originalnom pakovanju na hladnom i dobro prozračnom mjestu
S 3/14 Čuvati na hladnom mjestu odvojeno od... (inkompatibilne kemikalije navodi proizvođač)
S 7/8 Čuvati u dobro zatvorenim spremnicima na suhom mjestu
S 7/9 Čuvati u dobro zatvorenim spremnicima na dobro prozračenom mjestu
S 7/47 Čuvati u dobro zatvorenim spremnicima pri temperaturi koja ne prelazi... °C (propisuje proizvođač)
S 20/21 Pri rukovanju ne jesti, piti niti pušiti
S 24/25 Spriječiti dodir s kožom i očima
S 27/28 Nakon dodira s kožom, odmah skinuti svu zagađenu odjeću i odmah isprati s dovoljno…..(propisuje proizvođač)
S 29/35 Ne izlijevati u kanalizaciju; ostaci tvari i spremnici moraju biti odloženi na siguran način
S 29/56 Ne ispuštati u kanalizaciju, odložiti kao opasni otpad
S 36/37 Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću i rukavice
S 36/37/39 Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću, rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice
S 36/39 Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću i zaštitna sredstva za oči/lice
S 37/39 Nositi zaštitne rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice
S 47/49 Čuvati samo u originalnim spremnicima pri temperaturi koja ne prelazi... °C (propisuje proizvođač)

Piktogrami opasnosti

Znakovi opasnosti

T+ T Xn C Xi
Oznaka upozorenja Oznaka upozorenja Oznaka upozorenja Oznaka upozorenja Oznaka upozorenja
VRLO
OTROVNO
OTROVNO ŠTETNO NAGRIZAJUĆE NADRAŽUJUĆE
N E F+ F O
Oznaka upozorenja Oznaka upozorenja Oznaka upozorenja Oznaka upozorenja vatra
OPASNO ZA
OKOLIŠ
EKSPLOZIVNO VRLO
LAKO ZAPALJIVO
LAKO ZAPALJIVO OKSIDIRAJUĆE

» Preuzmi znakove opasnosti
» R i S oznake