logo

Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping (HZTA) je zdravstvena ustanova zadužena za sprječavanje otrovanja i drugih štetnih učinaka kemikalija te za svekoliku pomoć u smanjivanju posljedica nesreća u koje su uključene opasne kemikalije. Zavod je osnovan Uredbom Vlade kao Hrvatski zavod za toksikologiju (HZT) 1997 godine. Uredbom je određena uloga ustanove.
Statut propisuje ustrojstvo Zavoda s četiri službe od kojih su tri toksikološke i jedna za borbu protiv dopinga:
-    Služba za procjenu rizika
-    Služba za dokumentaciju i registre
-    Služba za sprječavanje nesreća
-    Služba za antidoping

U toksikološkoj zaštiti ključni su poslovi:
-    školovanje o zaštiti od opasnih kemikalija,
-    vođenje očevidnika o opasnim kemikalijama u proizvodnji, uvozu i unosu kemikalija na teritorij Republike Hrvatske te vođenje očevidnika o osobama koje rade s kemikalijama i njihovim otrovanjima,
-    rad na sprječavanju nesreća s kemikalijama, zbrinjavanje nesreća i uklanjanje njihovih posljedica,
-    obavljanje svekolikih drugih poslova u smislu sprječavanja nesreća s kemikalijama ili ublažavanju njihovih posljedica.

2010. godine dogovorom između ministarstva nadležnog za sport i ministarstva nadležnog za zdravstvo Hrvatskom zavodu za toksikologiju pripaja se Hrvatska agencija za antidoping (HADA) te HZT dobiva naziv Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping (HZTA).

Poslovi Zavoda propisani su Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, a poslovi koji se tiču toksikoloških službi dodatno su propisani Zakonom o kemikalijama pri čemu ministarstvo nadležno za zdravstvo, kao nadležno tijelo za kemikalije, stručne poslove u vezi s kemikalijama obavlja u suradnji s Hrvatskim zavodom za toksikologiju i antidoping.

Stručnim poslovima u smislu stavka 3. ovoga članka smatraju se:
a)    savjetovanje Ministarstva vezano za provedbu Uredbe (EZ) br. 1907/2006, Uredbe (EZ) br. 1272/2008 i Uredbe (EZ) br. 689/2008,
b)    savjetovanje vezano za dobru laboratorijsku praksu, vezano za sudjelovanje i rad u radnim tijelima Europske agencije za kemikalije, stručnim radnim skupinama i odborima Europske komisije,
c)    obavljanje informacijsko-dokumentacijske djelatnosti, informacijsko-konzultacijske i druge djelatnosti tijekom akutnih otrovanja kemikalijama, uključujući pripravnost u slučajevima nesreća s kemikalijama i trovanja kemikalijama i službu za pomoć,
d)    organiziranje i provedba edukacije za Ministarstvo i druga tijela državne uprave,
e)    vođenje evidencija o podacima:
-    o proizvodnji, uvozu i unosu na teritorij Republike Hrvatske kemikalija iz zbirnih godišnjih očevidnika pravnih i fizičkih osoba,
-    iz registra otrovanja,
f)    vođenje evidencija o podacima o prijavi stavljanja kemikalija po prvi puta na tržište Republike Hrvatske preko sigurnosno-tehničkih listova,
g)    organiziranje i provedba edukacije o sigurnom radu s kemikalijama.

Za one koji žele znati više o našem Zavodu ili postoje neke nejasnoće u vezi postupanja s kemikalijama, u gornjem dijelu ove stranice postoje poveznice preko kojih možete on-line pristupiti na obrasce: „Postavite nam pitanje“ ili „Click here to ask a question“.

Piktogrami opasnosti