logo

O zavodu

Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping (HZTA) je zdravstvena ustanova zadužena za sprječavanje otrovanja i drugih štetnih učinaka kemikalija te za svekoliku pomoć u smanjivanju posljedica nesreća u koje su uključene opasne kemikalije. Zavod je osnovan Uredbom Vlade kao Hrvatski zavod za toksikologiju (HZT) 1997 godine. Uredbom je određena uloga ustanove.

Više o Zavodu pročitajte OVDJE.

U dva se navrata pokušalo ukinuti Zavod međutim svesrdnom podrškom hrvatskog, ali i međunarodnog gospodarstva Zavod se održao. Posebice je to važno i zbog telefona za pomoć u hitnim kriznim situacijama, a koji je na raspolaganju 24 sata na dan kroz svih 7 dana u tjednu:

098 / 405 636

O ovom prilikom želimo zahvaliti svim gospodarstvenicima i institucijama koje su nas podržale.

Vaša pisma podrške možete vidjeti OVDJE.

Shortly about the Institute

Croatian Institute for Toxicology and Antidoping (CITA) is a governmental institution responsible for prevention of poisoning and other harmful impact of chemicals and for the help in diminishing the consequences of accidents with dangerous chemicals.

Click here to read more about the Institute

Klasa: 040-02-01/17-029
Urbroj: 02-01/17-1641
14.06.2017.

Na temelju čl. 27. Statuta Hrvatskog zavoda za toksikologiju i antidoping HZTA raspisuje

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta STRUČNI SURADNIK – 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada od 6 mjeseci.

Uvjeti:
– visoka stručna sprema prirodoslovnog, tehničkog, biomedicinskog  ili zdravstvenog     usmjerenja s dobrim poznavanjem kemije
– aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
– poznavanje rada na računalu
– vozačka dozvola B kategorija

Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:
– životopis
– dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome)
– preslik vozačke dozvole

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te dokaz o nezaposlenosti.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave, na adresu: Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping, Borongajska cesta 83 g, 10 000 Zagreb, s naznakom: »Za natječaj«.

Natječaj će biti objavljen u Narodnim novinama, na službenoj stranici Zavoda (www.hzt.hr) i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja objavit će se na službenoj stranici Zavoda za toksikologiju i antidoping (www.hzt.hr) u roku od 30 dana od dana završetka natječaja.

Temeljem konzultacija s Europskom agencijom za kemikalije i sukladno njihovim najnovijim preporukama sigurnosno-tehničkih listovi (STL) izrađeni prema Uredbi 453/2010 prije 1. 06. 2015. (što podrazumijeva da je odgovarajuća kemikalija stavljena na tržište prije 1. 06. 2015. godine) vrijede do 31. 05. 2017. godine.

To vrijedi samo ako:

  • su kemikalije u odjeljku 2.2. STL-a obilježene piktogramima te oznakama upozorenja i obavijesti sukladno Uredbi CLP,
  • STL nije izrađen ili revidiran nakon 1. 06. 2015. godine, odnosno ako je datum izdanja prije 1. 06. 2015. godine

Svi STL-ovi, koji mogu koristiti prijelazno razdoblje, moraju u potpunosti biti usklađeni s Uredbom (EU) br. 2015/830 zaključno s 31. 05. 2017. godine.

S obzirom na promjene u STL-ovima koje se moraju načiniti do konca svibnja 2017. godine, a kako bi se ti STL-ovi uskladili s Uredbom (EU) 2015/830 Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping neće naplaćivati slijedeće promjene u STL-u:
-  izbacivanje razvrstavanja prema DSD (67/548/EEZ) i DPD (1999/45/EZ) direktivama,
-  ažuriranje zakonskih akata,
-  ažuriranje normi

Zbog brojnih upita vezanih uz navođenje INCI nazivlja u STL-u obratili smo se Nadležnom tijelu za Uredbu REACH - Ministarstvu zdravstva i dobili smo slijedeći odgovor.
Odgovor pogledajte ovdje.

Prijevodom Uredbe Komisije (EU) 2015/830 na hrvatski jezik, došlo je do promjena u nazivima nekih odjeljaka i pododjeljaka STL-ova, tj. promjena u nazivima pojedinih dijelova unutar istih.
Promjene smo inkorporirali u postojeće formulare STL-ova te izradili nove koji su sukladni prijevodu Uredbe Komisije (EU) 2015/830.
Iste možete preuzeti  na našoj stranici. Da bi došli do njih kliknite ovdje.

Od 1. rujna 2015. biocidni proizvodi ne mogu se stavljati na tržište Europske unije ako se proizvođač ili uvoznik aktivne tvari kao takve ili u proizvodu ne nalazi na popisu koji vodi ECHA i koji se objavljuje na njenoj internetskoj stranici.

Saznajte više

Alternative flash content

Requirements

Piktogrami opasnosti

Kontakt

HZTA Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping

Borongajska 83g

10 000 Zagreb

» Pogledajte sve kontakte

  • Telefaks:
  • 01 4641 368

Telefaks: 01 4641 368

E-mail: hzt@hzt.hr

Ostale stranice HZTA

Posjetite stranicu za građanstvo
otrovono logo
Kako bismo Vas što lakše upoznali sa raznim kemikalijama i otrovima u kućanstvu, kreirali smo za Vas novu stranicu pod nazivom Otrovno.com.
» Stranicu možete posjetiti ovdje.


Posjetite stranicu Službe za antidoping
antidping logoPosjetite stranice Službe za antidoping Hrvatskog zavod za toksikologiju i antidoping (HZTA).
» Stranicu možete posjetiti ovdje.