logo

iz STL-a i sadržaja (koje su nam navedene) ili samo ukoliko nešto koristimo u obliku „tvari“ kao npr. natrijevu lužinu. Naime mi uglavnom koristimo gotove proizvode kao takve, a ne tvari.

Odgovor:

Ponovo Vas upućujem na naputak za popunjavanje tablice koji ste dobili u prilogu dopisa HGK. Naime tamo se navodi da se prijavljuju tvari, bilo da su u čistom obliku, bilo da su u smjesi s nekim drugim tvarima ili se nalaze u gotovom proizvodu iz kojeg se mogu izlučiti. Dakle ako vi imate npr. 10 smjesa: Bis1, Cis2 … Gis 10 i u nekima od njih se nalazi npr. NaOH, onda ćete izračunati koliko NaOH se nalazi u svakoj od tih smjesa, zatim ćete te količine zbrojiti i u tablici nam poslati podatak za NaOH. I tako za svaku tvar u Vašim proizvodima čija količina prelazi 1 tonu (količina se odnosi na svaku pojedinu tvar zasebno bez obzira je li u smjesi ili je sama. Još jednom Vas upućujem na naputak uz tablicu. Tamo imate i formule za računanje količina.