logo

Zanima nas dali bi mi trebali registrirati gotovi proizvod ili bi trebali svaku tvar posebno? Otpad iz tehnološkog procesa je troska (sadrži željezo, mangan, cink, krom, olovo, bakar) i prašina (kadmij, krom, živa, nikal, bakar,cink) dali bi i njega trebali registrirati kao smjesu ili svaku tvar pojedinačno? Naš otpad je nekom sirovina. Sve bi to trebali izvoziti u EU. Možete me uputiti gdje ću naći identifikacijske brojeve za te tvari.

Odgovor:

REACH uredba definira registraciju tvari, a ne gotovih proizvoda. Ne znam koje tvari koristite u proizvodnji i koje su to količine. Isto tako ne znam odakle nabavljate te tvari kao sirovinu. Naime, ako su te tvari već registrirane, onda ne morate pokretati postupak za registraciju, ali samo za one tvari koje nabavljate od proizvođača ili uvoznika koji su tu registraciju već obavili.
Što se tiče otpada on nije reguliran uredbom REACH.