logo

Helpdesk za REACH

Što je to REACH?

REACH – Registracija, evaluacija, autorizacija i ograničavanje kemikalija (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of CHemicals). REACH je novo zakonodavstvo u Europskoj uniji (EU) na području kemikalija. Objavljen je kao Uredba (Regulation EC No. 1907/2006) što znači da je to dokument sa zakonskom snagom. Hrvatski Sabor je donio Zakon o provedbi Uredbe (NN 53/08, 18/13). Kod nas je ta uredba stupila na snagu danom ulaska RH u EU. Pregovorima o pristupanju EU dobiven je prijelazni rok za primjenu Uredbe od 1 godine.

Glavni ciljevi REACH-a su zaštita ljudskog zdravlja i okoliša, poticanje i unapređivanje sposobnosti europske kemijske industrije za natjecanje na tržištu, sprječavanje fragmentiranja europskog tržišta, poboljšanje transparentnosti u gospodarenju kemikalijama, integracija s međunarodnim snagama na području gospodarenja kemikalijama, poticanje primjene alternativnih metoda testiranja opasnih tvari, usklađivanje s međunarodnim obvezama.

U tu svrhu dane su i ključne obveze proizvođačima, odnosno uvoznicima u EU kao što su identifikacije i svojstva tvari (sva predviđena fizikalno-kemijska, toksikološka i ekotoksikološka svojstva predviđena REACH sustavom, a ovisna o godišnjim količinama kemikalije koja se stavlja na tržište), predviđanja izloženosti ljudi i okoliša tvari kod njezine planirane primjene, namjeravane godišnje proizvodnje, prijedloga razvrstavanja i obilježavanja tvari, sigurnosno-tehničkog lista, prethodne procjene rizika kod namjeravanog korištenja, prijedloga mjera za sigurno gospodarenje tvarima.

Uredba definira da se može proizvoditi ili uvoziti kemikalije na tržište EU (a samim tim i na teritorij RH) samo ako su registrirane na vrijeme.

Koje informacije treba pripremiti za predregistraciju (u slučaju da obavljate kasnu predregistraciju?
Za svaku tvar, predregistracija uključuje slijedeće informacije:
• Ime tvari prema IUPAC-ovoj nomenklaturi, EINECS, CAS ili neki drugi identifikacijski broj (npr. C.I. – color indeks).
Napomena:
- Za pripravke koji se izvoze u EU, mora se predregistrirati pojedinačna tvar u smjesi, a ne pripravak u cjelini,
- Tvari koje se mogu oslobađati iz proizvoda (1) moraju se registrirati, a ne proizvodi,
- Polimeri se izuzimaju od registracije. Međutim monomer(i) i neka(e) druga(e) tvar(i) koje se koriste pri izgradnji polimera moraju se registrirati.

• Ime vaše tvrtke i adresa te ime osobe za kontakt. Ovdje će trebati navesti ime Jedinstvenog zastupnika, dakle pravne osobe sa sjedištem u EU, ako je ta tvrtka ranije za Vas obavila predregistraciju.

Koje su prednosti predregistracije?
Predregistracija vam omogućuje odgodu krajnjeg roka za registraciju. Za tzv. tvari u postupnom uvođenju (phase-in tvari), REACH daje za postupno uvođenje (phase-in) shemu s različitim krajnjim rokovima za registraciju ovisno o količinama (tonaži) i opasnim svojstvima tvari.
• Omogućuje vam nastavak izvoza tvari u postupnom uvođenju u EU do krajnjih rokova za registraciju,
• Daje vam dodatno vrijeme za prikupljanje i procjenu postojećih podataka, razmjenu postojećih podataka i zajedničko generiranje informacija koje nedostaju,
• Osigurava osnove za omogućavanje pristupa postojećim informacijama o tvarima onima koji trebaju te informacije za registraciju, kao što su informacije koje se dobivaju bez testiranja, uspoređivanje tvari s drugim tvarima (read-across), podataka dobivenih testiranje,
• Osigurava da neće doći do prekidanja opskrbe daljnjih korisnika koji koriste vaše tvari.
Predregistracija je besplatna i ne stvara nikakvu obvezu mijenjanja proizvodnje ili uvoza tvari. Dakako uočit ćete da će tvrtka koja obavi predregistraciju biti dio Foruma za izmjenu informacija u tvarima (Substance Information Exchange Forum – SIEF) do 1. lipnja 2018. godine i možda će morati aktivnije sudjelovati u SIEF-ovim aktivnostima. K tome možda ćete imati financijskih obveza u odnosu na vašu tvar. Stranke koje razmjenjuju podatke moraju učiniti sve napore u smislu da je cijena razmjene informacija utvrđene na tržištu, transparentne i nediskriminirajuće. Općenito, preporuča se da se prije razmjene informacija između sudionika postigne dogovor o cijeni razmjene podataka.

Kako utvrditi koje tvari treba registrirati?    
Prije predregistracije morate obaviti slijedeće pripremne radnje:
1. Načinite popis proizvoda koje izvozite u zemlje EU-a ili ih proizvodite,
2. Utvrdite jesu li ti proizvodi jednostavne tvari ili pripravci (sastavljeni od različitih tvari koje se moraju registrirati) ili sadrže tvari koje se mogu oslobađati iz proizvoda.
3. Utvrdite jesu li te tvari monomeri, polimeri, međuproizvodi ili tvari koje služe za istraživanje i razvoj proizvoda i procesa (Product and Proces Oriented Research and Development), tvari navedene u prilozima izuzeća od REACH-a (Prilog IV ili V) ili tvari s bilo kojim posebnim statusom u REACH-u (1),
4. Prikupite dostupne informacije o imenu tvari identificiranom IUPAC-nomenklaturom, EINECS broj, CAS broj ili neke druge identifikacijske brojeve te podatke iz analitičkih laboratorija (kvalitativni i kvantitativni sastav vaše tvari),
5. Imenujte tvar sukladno uputama za identifikaciju i imenovanje tvari po REACH-u (2),
6. Provjerite status postupnog uvođenja vaše tvari (phase-in status). Tvari koje zadovoljavaju barem jedan od slijedećih kriterija su tvari u postupnom uvođenju (phase-in)(3):
• Tvari navedene u Europskom popisu postojećih komercijalnih kemijskih tvari (European INventoory of Existing Commercial chemical Substances) (EINECS),
• Tvari koje su proizvedene u EU (uključujući i pristupne zemlje prije 2004.) ali nisu stavljane na tržište EU-a nakon 1. lipnja 1992. godine,
• Tvari koje se razvrstavaju kao tzv. "tvari koje više nisu polimeri" (no-longer polimer)
7. Utvrdite predviđeni krajnji rok za registraciju ovisno o količini tvari u tonama na godinu te njeno razvrstavanje i obilježavanje.
Ne zaboravite: Ako ste obvezni registrirati tvari u postupnom uvođenju (phase-in), imate pravo predregistrirati i na taj način iskoristiti prednost produljenja krajnjeg roka za registraciju po REACH-u!

1.Detalji se mogu naći u Uputama za registraciju (Guidance on registration) (EN)
2.Vidi Upute za identificiranje i imenovanje tvari po REACH-u (Guidance for identification and naming of substances under REACH) (EN)
3. Detaljno pojašnjenje pojmova postojeće tvari, tvari u postupnom uvođenju i tvari koje nisu u postupnom uvođenju (existing substances, phase-in substances and non phase-in substances) dano je u poglavlju "Ključne činjenice/definicije" na kraju ovog dokumenta. Detalji se mogu naći u Uputama za registraciju (Guidance on registration) (EN)

Je li moguća predregistracija nakon 31. prosinca 2013. godine?
Ako prvi puta izvozite u EU tvari koje se uvode (phase-in) u količinama od 1 tone ili više, nakon 31. prosinca 2013. godine imat ćete povlasticu za produljeni krajnji rok za registraciju ako predregistrirate:
• Najkasnije šest mjeseci nakon što izvoz prijeđe granicu od 1 tone i
• Najmanje 12 mjeseci prije odgovarajućeg krajnjeg roka za registraciju.
Izvoz po prvi puta odnosi se na prvi puta nakon što je REACH stupio na snagu (1. srpanj 2007. godine).

Gdje naći dodatne informacije?
ECHA-ina internetska stranica daje točno mjesto kako pristupiti informacijama o REACH-u:
• Opće informacije o Uredbi na sekciji About REACH,
• Navigator tool i glossary koji vam pomažu da naučite više o obvezama prema REACH-u,
• Spacifična predregistracijaka intenetska stranica s praktičnim informacijama o predregistraciji i linkovima na odgovarajuće stranice na ECHA-inoj internetskoj stranici koje sadrže:
- Pitanja i odgovore o predregistraciji (REACH, IUCLID 5 i REACH-IT),
- Dokumente s uputama koje su važne za predregistraciju s traženjem prema ključnim riječima,
- Upute za korištenje (IUCLID 5 plug-in i REACH-IT)
- Video učilice o tome kako predregistrirati korištenjem IUCLID 5 i REACH-IT,
- Prezentacije za praktično učenje (training presentations) koko koristiti predregistracijski plug-in i kako pripremiti vaše dokumente korištenjem REACH-IT-a.
Ako imate pitanja o predregistraciji:
• REACH helpdesk u vašoj zemlji daje savjete o vašoj ulozi, odgovornosti te o naputcima i to je prva instanca koju treba kontaktirati. Informacije kako stupiti u kontakt s nacionalnim help deskom mogu se naći na internetskoj stranici ECHA-e,
• ECHA helpdesk će vam pomoći u pitanjima vezanim uz REACH-IT, IUCLID i registraciju. Vaša pitanja možete dostaviti popunjavanjem formulara sa zahtjevom za informacije na internetskoj stranici ECHA-e,
• Vaša udruga industrije može biti dobar izvor informacija za pitanja koja su specifična za vaš sektor.

Ključne činjenice/definicije - (Pred)registracija za hrvatske tvrtke u praksi
Postojeće tvari, tvari u postupnom uvođenju i tvari koje nisu u postupnom uvođenju (existing substances, phase-in substances and non phase-in substances)
Tvari u postupnom uvođenju (phase-in) tvari (za koje se primjenjuje prijelazni režim) su tvari koje:
• Su navedene u EINECS-u: Potpuna i iscrpna lista Europskog popisa postojećih komercijalnih kemijskih tvari European INventory of Existing Commercial chemical Substances (EINECS) dostupna je u Europskom informacijskom sustavu za kemijske tvari (European chemical Substances Information System) (ESIS). Treba uočiti da postoje slučajevi kod kojih jedan EINECS unos pokriva nekoliko tvari ili gdje se nekoliko EINECS unosa odnosi na jednu tvar.
• Su proizvedene u EU (uključujući i zemlje pristupnice prije 2004. godine) ali nisu stavljane na tržište EU-a nakon 1. srpnja 1992. godine. To ćete morati dokazati na osnovu narudžbenica, skladišnih lista, ili nekih drugih dokumenata koji mogu pratiti trag do datuma nakon 31. svibnja 1992. godine,
• Kvalificirane kao tzv. "tvari koje više nisu polimeri" (no-longer polymer). Lista tvari koje više nisu polimeri dostupna je u ESIS-u. Morate imati dokumentiranu evidenciju (narudžbenice, skladišne liste, deklaracije, sigurnosno-tehničke listove ili neke druge dokumente koji mogu pratiti trag između datuma 18. rujna 1981. godine i 31. listopada 1993. godine) da ste stavljali vaše tvari na tržište na relevantnom teritoriju i da su se smatrale tvarima koje više nisu polimeri, a u svrhu da dokažete da su vaše tvari u postupnom uvođenju (phase-in).
Tvari koje ne zadovoljavaju bilo koji od ovih kriterija i potpadaju u djelokrug REACH-a su tvari koje nisu u postupnom uvođenju (non phase-in) i ne može se koristiti prednost prelaznog režima.

Tvari, pripravci, proizvodi - (Pred)registracija za hrvatske tvrtke u praksi
Koncept REACH-a zasnovan je na tvarima. Najviše obveza odnosi se na tvari bilo da se radi o čistim tvarima ili onima u pripravku ili u proizvodu.
Tvar je definirana kao kemijski element i njegovi spojevi u prirodnom stanju ili dobiveni proizvodnim postupkom, uključujući i dodatke (aditive) koji su nužni za održavanje stabilnosti te nečistoće koje proizlaze iz primijenjenoga postupka, ali isključujući otapala koja se mogu izdvojiti bez utjecaja na stabilnost tvari i promjene njezinoga sastava.
Ako se dvije ili više tvari pomiješaju koristi se izraz "pripravak". Treba napomenuti da Globalni harmonizacijski sustav (Globally Harmonised System) (GHS) za razvrstavanje, obilježavanje i pakiranje tvari i smjesa koristi izraz "smjesa" umjesto "pripravak". Za tvari u proizvodima primjenjuje se poseban režim registracije po REACH-u. Proizvod je pravni izraz prema REACH-u sa svaki predmet kojem je dan specifični oblik, površina ili izgled tako da se može koristiti za specifičnu uporabu (npr. proizvedena roba kao automobili, tekstil, elektronski čipovi).
REACH zahtjeva da se sve tvari koje se mogu oslobađati iz proizvoda za vrijeme uobičajenih i predvidivih uvjeta korištenja moraju registrirati po uobičajenom postupku ako se proizvode ili uvoze u količinama od 1 tone ili više na godinu po proizvođaču ili uvozniku. (1)

Identifikacija najvažnijih svojstava tvari - (Pred)registracija za hrvatske tvrtke u praksi
Definicija tvari u REACH-u identična je definiciji tvari koja se trenutno koristi u 7. amndmanu Direktive o opasnim kemikalijama (Direktiva 92/32/EEZ koja nadopunjuje Direktivu 67/548/EEZ). U oba slučaja definicija ide dalje od čistog kemijskog spoja definiranog jednostavnom molekulom. (2)
Pristup identifikaciji tvari ovisi o tipu tvari. Tvari se mogu podijeliti u dvije glavne skupine:
1. "Dobro definirane tvari": Tvari s definiranim kvalitativnim i kvantitativnim sastavom koji se može dovoljno dobro odrediti na osnovu identifikacijskih parametara REACH-ovog Aneksa VI, sekcije 2. Pravila za identifikaciju i imenovanje razlikuju se za "dobro definirane tvari" s jednim glavnim konstituentom (u principu ≥ 80 %) od onih s više od jednog glavnog konstituenta (u principu svaki konstituent ≥ 10 % i < 80 %): tzv. "monokonstituentna" tvar u odnosu na "multikonstituentna" tvar.
2. "UVCB tvari": Tvari s nepoznatim i varirajućim sastavom, kompleksni reakcijski produkti ili biološki materijal. Te se tvari ne mogu dovoljno jasno identificirati samo na temelju njihovog sastava. Moraju se koristiti i dodatna sredstva identifikacije kao što je izvor ili proizvodni postupak.

Treća osoba kao zastupnik (Third Parti Representative)
Svaki proizvođač ili uvoznik može ovlastiti Treću osobu kao zastupnika (Third Party Representative) za željene poslove u vezi s razmjenom podataka i troškova. To je obično slučaj kada tvrtka želi pokazati interes za neku tvar jer to može otkriti konkurenciji podatke o proizvodnji ili poslovnim tajnama. Tvrtke moraju biti svjesne da detalji će o kontaktima koji se daju pri predregistraciji biti dostupni svim potencijalnim registrantima tvari koja(e) je(su) predregistrirana(e) pod istim identifikacijskim brojem, a isto tako i potencijalnim registrantima drugih tvari za koje se može primijeniti mogućnost uspoređivanja s drugim tvarima (read-across). Kad god netko smatra da su takve informacije osjetljive, može uzeti Treću osobu kao zastupnika.

1. Vidi Uputu o zahtjevima za tvari u proizvodima (EN).
2. Vidi uputu za identifikaciju i imenovanje tvari prema REACH-u (EN)

Jedinstveni zastupnik (Only Representative) - (Pred)registracija za tvrtke izvan EU u praksi
Fizička ili pravna osoba sa sjedištem izvan EU koja proizvodi tvar kao čistu ili u pripravku ili u proizvodu, ili formulira pripravak ili proizvodi proizvod koji se uvozi u EU, može uzajamnim ugovorom ovlastiti fizičku ili pravnu osobu sa sjedištem u EU da ispuni, kao njen Jedinstveni zastupnik, obveze uvoznika. Jedinstveni zastupnik je fizička ili pravna osoba:
• Sa sjedištem u EU i
• Ima dovoljno znanja o praktičnom rukovanju tvarima i informacijama vezanim uz nju.
Za savjet o Jedinstvenom zastupniku vidi Uputu o registraciji (Registration guidance) (1).

Zajedničko pribavljanje podataka (Joint submission of data) od više registranata - Registracija za hrvatske tvrtke u praksi
Svaki proizvođač, uvoznik ili Jedinstveni zastupnik obavezan je obaviti registraciju za svaku svoju tvar (preko pravne osobe – per legal entity). Međutim, ako je tvar proizvedena ili uvezena od strane više tvrtki, one su obavezne obaviti registraciju zajednički. To se zove zajedničko pribavljanje podataka (joint submission of data). Od registranata se zahtjeva da zajednički osiguraju informacije o opasnim svojstvima tvari, zajednički dostave izvješće o kemijskoj sigurnosti (chemical safety report) i upute za siguran rad (guidance on safe use) (2).

Skraćenice
REACH Registracija, evaluacija, autorizacija i ograničavanje kemikalija (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of CHemicals)
ECHA Europska agencija za kemikalije (European Chemical Agency)
ECB Europski ured za kemikalije (European Chemicals Bureau)
EU Europska unija
RH Republika Hrvatska
EEA Evropska gospodarski prostor (European Economic Area)
OR Jedinstveni zastupnik (Only Representative)
TPR Treća osoba kao zastupnik (Third Party Representative)
IUPAC International Union for Pure and Applied Chemistry
EINECS Europski popis postoječih trgovačkih tvari (European INventoory of Existing Commercial chemical Substances)
CAS Broj iz međunarodnog popisa kemijskih tvari (Chemical Abstrtact Service Number)
C.I. Indeks boje (Color Index)
SIEF Forum za izmjenu informacija u tvarima (Substance Information Exchange Forum)
JSD Zajedničko pribavljanje podataka" (Joint Submission of Data)
CSA Procjena kemijske sigurnosti (Chemical Safety Assessment)
CSR Izvještaj o kemijskoj sigurnosti (Chemical Safety Report)
PPORD istraživanje i razvoj proizvoda i procesa (Product and Proces Oriented Research and Development)
NLP Tvari koje više nisu polimeri (No Longer Polimer)
IUCLID Međunarodna jedinstvena baza podataka za kemikalije (International Uniform ChemicaL Information Database)
GHS Globalni harmonizacijski sustav (Globally Harmonised System)
UVCB Tvari s nepoznatim varirajućim sastavom (Substances of Unknown and Variable Composition)
LE Pravna osoba (Legal entity)
ESIS Europski informacijski sustav za kemijske tvari (European chemical Substances Information System)

1. Vidi uputu za identifikaciju i imenovanje tvari prema REACH-u (EN)
2. Vidi Upute o razmjeni podataka (Guidance on data sharing) (EN)

 

Nema članaka u ovoj kategoriji. Ukoliko su ovdje prikazane potkategorije, one mogu sadržavati članke.