logo

SLUŽBA ZA TOKSIKOLOGIJU

 

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
Rockefellerova 7
10 000 Zagreb
OIB: 75297532041
IBAN: HR1923600001101244229

Služba za toksikologiju
Borongajska cesta 83g
10 000 Zagreb

Telefon za pomoć u hitnim kriznim situacijama s kemikalijama, a koji je na raspolaganju 24 sata na dan kroz svih 7 dana u tjednu:

098 / 405 636

 

Obavještavamo sve kandidate kako će se online tečaj za odgovorne osobe za rad s opasnim kemikalijama (sukladno stavku (3) članka 4. Pravilnika o uvjetima za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja opasnih kemikalija (NN 99/13, 157/13, 122/14, 147/21)) održati 10. i 11. 05. 2023. godine.

RESTRIKCIJA PER- I POLIFLUOROALKILA (PFAS)

 

U ECHA-i su u tijeku konzultacije vezane uz restrikciju PFAS-a. Radi se o jednoj od najvećih restrikcija do sada, koja zahvaća oko 10 000 tvari, a samim time i mnogo sektora industrije.

Konzultacije su otvorene do 25. rujna 2023. godine.

ECHA je na svojim stranicama postavila poveznicu putem koje se možete izjasniti o rizicima i socio-ekonomskim posljedicama predložene restrikcije, kao i o saznanju o zamjenskim tvarima.

Više o svemu možete pročitati na poveznici: https://echa.europa.eu/nl/-/echa-seeks-input-on-proposed-pfas-restriction, gdje ćete ujedno pronaći obavijest o ECHA-inoj on-line sesiji zakazanoj za 05. travnja 2023. s početkom od 10 sati (očekivano trajanje sesije je 2 sata). Teme su proces restrikcije, sadržaj prijedloga restrikcije i kako sudjelovati u konzultacijama. Prethodno sesiji, svoj upit/komentar, možete upisati na poveznici https://echa.europa.eu/nl/-/restriction-of-per-and-polyfluoroalkyl-substances-pfass-under-reach.

 

 Prilog II Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (REACH) dopunjen je Uredbom Komisije (EU) 2020/878 od 18.06.2020.


Promjene REACH-a postavljaju nove zahtjeve za sigurnosno-tehničke listove (STL). Promjene su učinjene u skladu s pravilima za STL-ove iz 6. i 7. revizije GHS-a i Uredbe (EZ) br. 1272/2008 (CLP).
Promjene uključuju označavanje nano-oblika u STL-ovima. Svaki relevantan odjeljak u STL-u će naznačiti obuhvaća li odjeljak nano-oblike, koji različiti nano-oblici su obuhvaćeni, te povezati svaki nano-oblik s odgovarajućim sigurnosnim informacijama.
Također su specificirana pravila za uključivanje UFI oznake u STL. Ako je potrebna, UFI oznaka će biti uključena u pododjeljak 1.1. STL-a.
U odjeljak 3. STL-a moraju biti uključene tvari s harmoniziranim razvrstavanjem, specifičnim koncentracijskim granicama, M-faktorom, te procjenom akutne toksičnosti, ako su dostupne.
Nadalje, dopunjeni su zahtjevi za STL-ove za endokrine disruptore i smjese. Pododjeljak 2.3. pruža informacije o svojstvima endokrine disrupcije pojedine tvari. Tvar koja izaziva endokrinu disrupciju mora biti naznačena u odjeljku 3. STL-a ako je prisutna u koncentraciji koja premašuje 0,1 %. Informacije o svojstvima endokrine disrupcije koje uzrokuju zdravstvene ili ekološke učinke dostupne su u novim pododjeljcima 11.2. i 12.6. STL-a.
Ova uredba je stupila na snagu 16.07.2020. i primjenjuje se od 01.01.2023.

 

KAKO NOTIFICIRATI KEMIKALIJE ZA HRVATSKO TRŽIŠTE

Za sve kemikalije koje podliježu članku 31. Uredbe REACH potrebno je dostaviti sigurnosno-tehnički list (STL) za upis u registar kemikalija. STL treba biti kompletno na hrvatskom jeziku i sadržavati broj telefona hrvatskog Centra za kontrolu otrovanja (01/2348-342). STL je potrebno poslati na upis u registar kemikalija na e-mail toksikologija@hzjz.hr u word ili pdf formatu.

Ako kemikalija podliježe Prilogu VIII. Uredbe CLP, tada je uz STL potrebno odraditi i PCN notifikaciju, odnosno notificirati kemikaliju putem ECHA-inog portala za Centre za otrovanja.

PCN notifikacije se neće naplaćivati, ali se upis STL-ova u Registar kemikalija naplaćuje po cijeni od 31,85 € (+ PDV) po dokumentu, odnosno 15,93 € (+ PDV) po dokumentu za reviziju.

HOW TO NOTIFY CHEMICALS FOR CROATIAN MARKET

Safety data sheets (SDS) of all chemicals that are subject to Article 31 of REACH Regulation need to be sent for inclusion into the Croatian registry of chemicals. SDS documents need to be completely in Croatian language and contain the emergency number of the Croatian Poison Control Centre (+385 1 2348 342 - Centar za kontrolu otrovanja). They should be sent to the e-mail toksikologija@hzjz.hr in word or PDF format.

If the chemical is subject to Annex VIII of CLP Regulation then the PCN notification needs to be done through the ECHA portal for Poison Centres as well.

There is no fee for the PCN notification, but we charge inclusion of SDS documents to our registry of chemicals in the amount of 31,85 € (+TAX if applicable) per SDS document or 15,93 € (+TAX if applicable) per SDS document for revision.

Nastavno na početak primjene Opće uredbe o zaštiti podataka ističemo preporuku za formiranje adrese elektroničke pošte stručne osobe odgovorne za STL bez osobnih podataka stručne osobe odgovorne za STL kako je ista sadržana u Smjernicama za sastavljanje STL-a ECHA : „Za adresu elektroničke pošte stručne osobe odgovorne za STL preporučuje se koristiti službenu adresu koja se može lako naći, primjerice SDS@companyX.com.“ Npr: STL@tvrtka.hr/eu/com.

Odgovornost za pravovremeno podnošenje i sadržaj STL-a jena dobavljaču (definiran sukladno članku 31./1. u vezi sa 3./32. REACH), a treća osoba koja podnosi STL u ime i za račun dobavljača uz STL, dužna je HZTA uz STL dostaviti i dokaz ovlaštenja podnošenja STL-a za dobavljača.

Prošao je prijelazni period za usklađivanje oznaka obavijesti definirano Uredbom (EU) 2016/918 (ATP 8) iz 2016. godine. Od 1.02.2018. moraju se primjenjivati P oznake čija je konsolidirana verzija objavljena na ovoj naslovnoj stranici pod poveznicom P oznake. Izmjenama su uvedene nove, obrisane stare i promijenjena značenja pojedinih P oznaka. U sve nove dokumente (STL, deklaracije, upute i dr.) moraju se od 1.02.2018. unositi nova značenja P oznaka. Stari STL-ovi i deklaracije ne moraju se mijenjati sve dok se ne radi nova revizija zbog većih promjena u STL-u.
Oznake obavijesti (P oznake) možete preuzeti i ovdje.

Nije legalno jednostavno proglasiti komponentu proizvoda poslovnom tajnom. Za takvu komponentu potrebno je ECHA-i podnijeti zahtjev za korištenje  alternativnog kemijskog imena prema članku 24. Uredbe CLP.

U odjeljku 1.4. Priloga I. Uredbi CLP propisano je za koje se komponente može podnijeti zahtjev za korištenje alternativnog kemijskog imena.
Primjerice, tvar koja je razvrstana da izaziva preosjetljivost kože ili je akutno i kronično opasna za vodeni okoliš, 1. kategorije ne može biti uključena u proces propisan člankom 24..

Odnos GHS-a i CLP-a: GHS nalaže da se, u slučaju zahtjeva za povjerljivim poslovnim informacijama, primjenjuju pravila države uvoznice. To znači da je u EU primjenjiva Uredba CLP, a stoga i odredbe članka 24.

U dosadašnjoj praksi, najviše se problema javlja oko imena tvari koje su razvrstane da izazivaju preosjetljivost u dodiru s kožom (H317). U tim slučajevima se identifikacija te tvari ne može proglasiti poslovnom tajnom i na deklaraciji i sigurnosno-tehničkom listu mora biti navedeno točno ime tvari koja izaziva preosjetljivost u dodiru s kožom.

It is not legal to simply state that a component is a trade secret. An alternative name must be requested from ECHA under Article 24 of CLP Regulation and that name used.

Annex I of CLP Regulation defines in Section 1.4 when requests for use of an alternative chemical name under Article 24 may be granted.
For instance, a substance classified as a skin sensitiser, as well as Aq acute 1/Aq chronic 1, is disqualified it from the Article 24 process.

Relationship between GHS and CLP: GHS specifies that rules of the importing country apply with respect to CBI claims. This means that CLP applies, and hence Article 24 provisions apply.

 Substances classified as skin sensitisers (H317) are most often problematic in SDSs prepared in non-EU countries. Thus, in the case where a substance is classified as a skin sensitiser, the identity of the substance cannot be held secret and the supplier of that substance in a mixture must use the exact chemical name for the substance on the label and in the safety data sheet, and not the alternative chemical name.

Alternative flash content

Requirements

Kontakt

Služba za toksikologiju

Borongajska 83g

10 000 Zagreb

» Pogledajte sve kontakte

  • Telefaks:
  • 01 4641 368

Telefaks: 01 4641 368

E-mail: toksikologija@hzjz.hr

Ostale stranice

Posjetite stranicu za građanstvo
otrovono logo
Kako bismo Vas što lakše upoznali sa raznim kemikalijama i otrovima u kućanstvu, kreirali smo za Vas novu stranicu pod nazivom Otrovno.com.
» Stranicu možete posjetiti ovdje.


Posjetite stranicu Službe za antidoping
antidping logo


» Stranicu možete posjetiti ovdje.